collegium humanum

WYKŁADY WARSZTATOWE NA STUDIACH Z ZARZĄDZANIA: Społeczne aspekty zarządzania

Niniejszym zaświadczamy, iż p. Małgorzata Warda przeprowadziła łącznie 40 h wykładów o charakterze warsztatowym z elementami mentoringu biznesowego z przedmiotu „Społeczne aspekty zarządzania” dla studentów drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” studiujących w trybie dziennym. Zajęcia odbyły się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 w okresie październik – grudzień 2019 roku.

Studenci uczestniczący w zajęciach podkreślali, iż zajęcia są prowadzone przez wykładowcę w sposób ciekawy z naciskiem na wymiar praktyczny. Doceniali również kombinację wiedzy teoretycznej przekazywanej w połączeniu z ćwiczeniami praktycznymi ułatwiającymi zapamiętanie omawianych zagadnień.

Iwona Górka – Prorektor ds. Dydaktycznych

Kategorie