Regulamin produktów cyfrowych

Regulamin produktów cyfrowych

REGULAMIN

1. Definicje.

 1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. Sprzedawca / Usługodawca – Małgorzata Warda & Partners z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 4/106 w Warszawie, NIP  951 118 08 41, adres poczty elektronicznej: info@wardateam.com,
  2. Sklep – serwis sprzedażowy online, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim prezentację produktów, składanie zamówień, zawieranie umów na odległość oraz dostęp do treści cyfrowych, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wardateam.com
  3. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.wardateam.com
  4. Produkt — (zamiennie używane w niniejszym regulaminie również jako treść cyfrowa lub produkt elektroniczny), plik lub pliki w formie cyfrowej, w szczególności kursy online, ebooki, narzędzia i inne treści cyfrowe nieutrwalone na trwałym nośniku i udostępniane przez Sprzedawcę w Sklepie/na Stronie.
  5. Lead Magnet – Treści cyfrowe (w tym Newsletter) dostarczane w zamian za podanie danych osobowych na podstawie Umowy o dostarczenie Lead Magnet.
  6. Newsletter – Lead magnet, który dostarczany jest w sposób ciągły i polega na nieodpłatnym przesyłaniu treści edukacyjnych, promocyjnych i handlowych przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  7. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  9. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę o dostarczenie treści cyfrowej.
  10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego / Strony Internetowej, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  11. Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny również na stronie www.wardateam.com.
  12. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej (zamiennie używane również jako Umowa) – umowa o dostarczenie Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego / Strony Internetowej, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt, w dalszej części Regulaminu zwana także umową;
  13. Umowa o dostarczenie Lead Magnet (zamiennie używane także jako Umowa LM) – Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych w zamian za dane osobowe, której warunki zostały opisane w paragrafie zatytułowanym “Lead Magnet”, zgodnie z którą Sprzedawca dostarcza klientowi Lead Magnet w zamian za podanie przez niego danych osobowych w formie imienia,  adresu e-mail, a w niektórych przypadkach również nazwy firmy i numeru telefonu.
  14. Dzień roboczy– dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  15. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  17. Siła wyższa– definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) w szczególności pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii, a także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu.

2. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady i warunki korzystania ze Sklepu / Strony, zawierania umów, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów Sklepu.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu / Strony pod adresem www.wardateam.com
 3. Sprzedawca świadczy usługi na terytorium Polski.
 4. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą drogą pisemną, elektronicznie lub telefonicznie (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6. niniejszego Regulaminu. W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail info@wardateam.com. Dział obsługi klienta pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00 i w tych godzinach odpowiada na wysłane zapytania.
 5. Treści cyfrowe sprzedawane w Sklepie ze względu na swoją specyfikę nie wymagają aktualizacji dla zachowania ich zgodności z Umową.

3. Zasady korzystania ze Sklepu.

 1. Produkty udostępniane w Sklepie internetowym / na Stronie internetowej (ebooki, kursy online i inne treści online) stanowią treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta a także stanowią Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest po po podaniu niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 3. Do korzystania ze Sklepu /Strony , w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią internet
  2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge – zaktualizowane do najnowszych wersji
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
  5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768
 4. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego Produktu.
 5. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w punkcie 3.3. i 3.4 Regulaminu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu/ Strony oraz produktów i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną, za co nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu  /Strony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jest on zobowiązany w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu/Strony, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu/Strony lub jej elementy techniczne,
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie/ na Stronie wyłącznie dla własnego użytku osobistego,
  4. korzystania ze Sklepu/Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez naruszenie postanowień punktu 3.6. Regulaminu, Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego/Strony, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym a także skierować roszczenia odszkodowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie Produktu. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.

Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane przez Sprzedawcę. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

4. Usługi elektroniczne.

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną bezpłatne i dobrowolne usługi polegające na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie/ na Stronie, udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia na produkty a także korzystania z formularza kontaktowego, założenia konta użytkownika i usługi newslettera.
 2. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień na produkty oferowane przez Sprzedawcę zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6.Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Usługa Newslettera udostępnia możliwość zapisania się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola  na stronie internetowej Sklepu. Jest ona świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie linku anulującego subskrybcję w treści otrzymywanych maili.
 4. Usługa Formularza Kontaktowego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z powyższej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.
 5. Usługa Konta użytkownika polegająca na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie, świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail.
 6. Wskazane w punkcie 4.1.Usługi świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi na Stronie/ w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności stron internetowych w szczególności przypadku konieczności przeprowadzenia ich konserwacji, przeglądu, koniecznością modernizacji, czy rozbudowy.
 8. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu/Strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu /Strony z infrastrukturą techniczną Klienta.
 9. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub drogą mailową (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.11. Regulaminu). W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni.


5. Własność intelektualna.

 1. Sprzedawca informuje, że oferowane przez Sprzedawcę Produkty cyfrowe stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do tych utworów przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie.
 2. Klient zobowiązuje się respektować prawa autorskie przysługujące Sprzedawcy i używać produktów wyłącznie na użytek osobisty. Klient jest świadomy, że za ich naruszenie, w szczególności poprzez dalsze bezprawne rozpowszechnianie, przewidziana jest odpowiedzialność cywilna lub karna zgodnie z właściwymi przepisami.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z e-booka, w tym w szczególności obowiązki Stron, zasady korzystania oraz dalszego udostępniania, dokonywania opracowań zostały określone w Licencji, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

6. Zasady dokonywania zakupów.

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu/na Stronie poprzez złożenie zamówienia. Klient składa zamówienie po podaniu niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Klient dokonuje wyboru Produktu znajdującego się w sprzedaży w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną, oraz określając jego ilość. Klient kompletuje zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne zmierzające do złożenia zamówienia w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie.
 4. W trakcie składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru oraz jego ilości, a także ma możliwość wprowadzić posiadany kod promocyjny, jeśli Sprzedawca taki wcześniej udostępnił.
 5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowych. Potwierdzenie zakupu zostanie również wysłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 8. Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania pełnej płatności przez Klienta. Zakupiony przez Klienta Produkt zostanie wysłany Klientowi w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu cyfrowego. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pobranego Produktu, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem info@wardateam.com. Sprzedawca utrzymuje możliwość zależnie od Produktu pobrania Treści cyfrowej lub dostępu do konta przez czas nie krótszy niż 2 lata od momentu zakupu Treści Cyfrowej.
 9. Na każde zamówienie wystawiana jest faktura. Dostarczana jest ona drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy jako przedsiębiorca.

7. Płatność.

 1. Zamówienia złożone w Sklepie/na Stronie mogą być opłacone:
  1. z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) –płatne bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy za pośrednictwem systemu płatniczego
  2. z góry – tradycyjnym przelewem na konto bankowe Sprzedawcy
 1. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia (dot. płatności tradycyjnym przelewem bankowym). Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 2. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PAYPRO.S.A. Usługi te świadczy PAYPRO S.A. z siedzibą przy ul. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

8. Cena.

 1. Cena Produktu podana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (cena brutto).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny.
 3. Sprzedawca dopuszcza zmniejszenie łącznej kwoty do zapłaty poprzez skorzystanie z funkcjonalności Koszyka o nazwie “wprowadź kod” na etapie składania zamówienia. Kupon ten automatycznie rozlicza wartość zamówienia przed złożeniem dyspozycji przez Klienta “kupuję i płacę”.


9. Licencja dotycząca Treści Cyfrowych

 1. Sprzedawca jest właścicielem autorskich praw majątkowych do treści cyfrowych t.j. m.in. e-bookow, narzędzi, kalkulatorów, kursów (dalej: Treści Cyfrowe) -w związku z tym jest uprawniony do udzielania Klientom licencji na korzystanie z nich na zasadach i w sposób przewidziany w niniejszych zapisach licencyjnych (dalej:  Licencja).
 2. Treści cyfrowe nie mają formy materialnej i nie są w takiej formie wprowadzane do obrotu. Z tego powodu nie można mówić o wyczerpaniu praw autorskich i zakazany jest ich dalszy obrót. Oznacza to w praktyce, że nie znajduje do nich zastosowanie przepisów o tzw. ,,dozwolonym użytku”. Udostępnienie Treści Cyfrowych osobom trzecim, nawet najbliższej rodzinie  (odpłatnie lub nieodpłatnie) nie jest dozwolone i stanowi naruszenie praw autorskich Sprzedawcy. Wyjątek może stanowić wykorzystanie niektórych Produktów (np. narzędzi) do własnych celów zawodowych, co jest zaznaczone wyraźnie w opisie przy danym Produkcie.
 3. Udzielona Ci Licencja ma charakter Licencji niewyłącznej, niekomercyjnej, obowiązuje na całym świecie i jest nieograniczona w czasie. Cena zakupionej Treści Cyfrowej jest jednocześnie ceną udzielonej Licencji.
 4. Licencja niekomercyjna uprawnia Cię do korzystania z Treści Cyfrowych  wyłącznie na własne, wewnętrzne potrzeby, bez możliwości dokonywania ich sprzedaży (odsprzedaży), najmu, leasingu, dzierżawy, świadczenia usług lub innych czynności z innymi osobami trzecimi (zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie), chyba że zapisy dotyczące konkretnego Produktu Cyfrowego stanowią inaczej, co zaznaczone jest w opisie danego Produktu.
 5. W ramach Licencji możesz korzystać z Treści Cyfrowych wyłącznie na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie, odtwarzanie, drukowanie, wprowadzanie do pamięci komputera (w tym pamięci RAM) lub serwera jedynie na nośnikach, które należą do Ciebie i tylko na użytek własny, chyba że w opisie konkretnego Produktu zaznaczone jest inaczej.
 6. Nie możesz w żaden sposób rozpowszechniać ani udostępniać Treści Cyfrowych, ingerować w ich treść lub wygląd, zarówno w całości jak i w ich części, przerabiać ich, kopiować, tworzyć opracowań lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować.
 7. Uprawnienia wynikające z udzielonej Licencji przysługują wyłącznie Klientom, tj. osobom, które nabyły Treści Cyfrowe legalnie tj. zgodnie z obowiązującym regulaminem i Licencją. Zgodnie z obowiązującym prawem korzystanie z Treści Cyfrowych w sposób sprzeczny z udzieloną Licencją (np. poprzez udostępnianie ich innym osobom) może stanowić nie tylko odpowiedzialność cywilną, ale także karną.
 8. Postanowienia niniejszej Licencji zaczynają wiązać Cię wraz z pierwszą czynnością, która prowadzi do umożliwienia legalnego zapoznania się z treścią Treści Cyfrowych. Czynność ta może polegać w szczególności na zalogowaniu się do konta, pobraniu Treści Cyfrowych, wyświetleniu ich, otwarciu a także  w inny sposób, jaki wiąże się ze składaniem oświadczeń woli na odległość. W przypadku dokonania kilku czynności datę związania niniejszą Licencją określa data najwcześniejszej czynności.
 9. Licencja ta nie uprawnia Cię do udzielania dalszych licencji (sublicencji), chyba że Sprzedawca udzieli na to wyraźną zgodę wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. Zgoda ta może być obarczona dodatkowymi zobowiązaniami.
 10. Treści Cyfrowe mogą być zabezpieczone przed nielegalnym kopiowaniem. Informacja o ewentualnej formie zabezpieczenia zostanie ujawniona w opisie Treści Cyfrowej. Nie możesz usuwać lub modyfikować wprowadzonych zabezpieczeń.
 11. Sprzedawcy w każdej chwili przysługuje uprawnienie do dokonania kontroli, czy korzystasz z Treści CYfrowych zgodnie z udzielona Licencją. Uprawnienia kontrolne Sprzedawcy obejmują w szczególności prawo do żądania informacji i wyjaśnień w zakresie korzystania z Treści Cyfrowych a także dokonanie nabycia Treści Cyfrowych (lub próba dokonania) od Klienta bez ujawniania tożsamości Sprzedawcy lub bez wskazania, że nabycie (lub jego próba) dokonywane przez osobę trzecią odbywa się na polecenie Sprzedawcy.
 12. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnień związanych z korzystaniem z Treści Cyfrowych, w tym zainteresowania komercyjnym wykorzystaniem czy jego dalszą odsprzedażą, skontaktuj się proszę pod tym adresem info@wardateam.com

10. Niezgodność treści cyfrowej z umową (reklamacje).

 1.  Sprzedawca dostarcza Treści cyfrowe zgodne z Umową. Jeśli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do jej zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od otrzymania Produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Treści cyfrowej z Umową. W przypadku Treści cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, Sprzedawca odpowiada przez okres dostarczania Treści cyfrowych. Niezgodność Treści cyfrowej z Umową występuje jeśli:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji Treści cyfrowej są niezgodne z Umową,
  2. Treść cyfrowa nie jest przydatna do szczególnego celu, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta poinformował Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to cel Sprzedawca zaakceptował,
  3. Treść cyfrowa nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  4. Treść cyfrowa nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, ciągłości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla tego rodzaju Treści cyfrowych i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę,
  5. Treść cyfrowa nie została dostarczona z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,
  6. Treść cyfrowa nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem Umowy.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia. W przypadku dostarczania Treści cyfrowej w sposób ciągły, jeśli niezgodność ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową miała być dostarczana, domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w ust. 3 powyżej nie mają zastosowania.
 5. W przypadku niezgodności Treści cyfrowej z Umową Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie Treści cyfrowej do zgodności z Umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy, jeżeli:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z ust. 5 zdanie 2 powyżej,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,
  3. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową,
  4. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności treści cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest istotny.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy z uwagi na niezgodność z Umową Sprzedawca:
  1. nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta z niej faktycznie korzystał,
  2. jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy,
  3. dokona zwrotu należności wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny,
  4. dokona zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Reklamację dotyczącą niezgodności Treści cyfrowej z Umową można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem wady i dowodem zakupu.
 11. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.
 12. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.

11. Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Klient będący Konsumentem a także przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od momentu opłacenia Zamówienia. Punkt 10.2 stosuje się.
 2. W przypadku Produktów cyfrowych, jeśli Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zażąda dostarczenia treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, straci on w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy. Klient zatem zachowuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli nie pobierze treści cyfrowych przed upływem 14 dni od momentu opłacenia zamówienia, dopiero po tym terminie.
 3. Uprawniony do odstąpienia umowy Klient realizuje to prawo poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie w tym między innymi na adres siedziby Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@wardateam.com. Sprzedawca udostępnia wzór odstąpienia od umowy, z którego Klient może skorzystać.
 4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca uprawnionemu Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Zwrot o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Sprzedawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawarciem umowy ze Sprzedawcą na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub umowy o świadczenie usług.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) a także zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, w tym informacje o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (w szczególności Rzecznicy Konsumentów lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

13. Bezpieczeństwo Danych Osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu/na Stronie.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronie www.wardateam.com

14. Lead Magnets.

 1. Sprzedawca umożliwia zawieranie Umów o dostarczenie Lead Magnet na zasadach uregulowanych w niniejszym paragrafie.
 2. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Lead Magnet Sprzedawca rozumie zarówno nieodpłatne Treści cyfrowe w postaci ebooków, artykułów biznesowych i eksperckich, kalkulatorów, webinarów, wydarzeń masterclass. a także Treść cyfrową w postaci Newslettera.
 3. Zawarcie Umowy o dostarczenie Lead Magnet w postaci nieodpłatnych ebooków, artykułów eksperckich i biznesowych, kalkulatorów, webinarów. Wydarzeń masterclass polega na dostarczeniu nieodpłatnej Treści Cyfrowej zgodnie z jej opisem a następnie na dostarczeniu Newslettera, przez czas nieokreślony, aż do momentu wypowiedzenia Umowy LM.
 4. Sprzedawca dostarcza Lead Magnet niezwłocznie po zawarciu Umowy LM czyli po podaniu danych osobowych, akceptacji checkboxa i kliknięciu przycisku „Wyślij” lub „Pobierz” a następnie potwierdzeniu zapisu subskrypcji poprzez double opt in. Jeśli email z Lead Magnet lub email potwierdzający zapis na Newsletter nie przyjdzie niezwłocznie po zapisie, Klient proszony jest o sprawdzenie zawartości SPAMu a w razie problemów technicznych proszony jest kontakt ze Sprzedawcą na adres info@wardateam.com
 5. Lead Magnets w postaci e-booków zostanie dostarczony w formie .pdf, który otwiera się na komputerach, tabletach i smartfonach. Lead Magnet w postaci kursu email będzie dostarczany na adres email podany podczas zapisu. Lead Magnet w postaci Webinaru zostanie dostarczony w formie linku do platformy YouTube. Lead Magnet w postaci kalkulatora zostanie dostarczony w postacie pliku excel, który otwiera poprzez oprogramowanie Microsoft Office. Newsletter będzie dostarczany drogą elektroniczną w formie maila na adres email podany podczas zapisu. Jeśli określony Lead Magnet potrzebuje specjalnego oprogramowania do sprawnego działania, informacja o tym pojawi się każdorazowo przy opisie danego Lead Magnet.
 6. Sprzedawca nie zapewnia aktualizacji dla Lead Magnets, z uwagi na to, że nie są one niezbędne dla zachowania zgodności Lead Magnet z Umową LM.
 7. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Lead Magnet w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję w treści maila. Dane osobowe udostępnione celem zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi Newslettera a także na potrzeby archiwizacji w celu możliwości wykazania faktu zawarcia przez Klienta w przeszłości Umowy LM.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Lead Magnet, Klient wzywa go do jego dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Lead Magnet niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od Umowy LM. Klient może odstąpić od tej umowy także bez wzywania do dostarczenia Lead Magnet. Odstąpienie od Umowy od dostarczenie Lead Magnet następuje poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia.
 9. Sprzedawca odpowiada za zgodność Lead Magnet z Umową LM wg następujących zasad:
  1. dla Lead Magnet dostarczanych w sposób jednorazowy lub częściami – w momencie ich dostarczenia, tj. umożliwienia dostępu do Treści cyfrowej (pobranie, udostępnienie linku z dostępem do platformy/konta etc), przez okres dwóch lat od tego momentu,
  2. w przypadku Lead Magnet dostarczanych w sposób ciągły – przez cały okres dostarczania Lead Magnet.
 10. Jeżeli Lead magnet jest niezgodny z Umową LM, Klient może żądać doprowadzenia do jego zgodności z Umową LM.
 11. Niezgodność Lead Magnet z Umową LM występuje jeśli:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność Lead Magnet są niezgodne z Umową LM,
  2. Lead Magnet nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości, ciągłości, bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, jakie są typowe dla tego rodzaju Lead Magnet dostępnych na rynku i których Klient może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Lead Magnet oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę,
  3. Lead Magnet nie jest przydatny do szczególnego celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,
  4. Lead Magnet nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  5. Lead Magnet nie został dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,
  6. Lead Magnet nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Klientowi przed zawarciem Umowy LM.
 12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Lead Magnet, istniał w chwili jego dostarczenia. W przypadku dostarczania Lead Magnet w sposób ciągły jeśli niezgodność ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową LM miały być dostarczany domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM wystąpił w tym czasie.
 13. Klient ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Lead Magnet z Umową LM wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w ust. 12 powyżej nie mają zastosowania.
 14. W przypadku niezgodności Lead Magnet z Umową LM Klientowi przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie Lead Magnet do zgodności z Umową LM. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową LM jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 15. Sprzedawca doprowadza Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową LM, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM ponosi Sprzedawca.
 16. Z uwagi na to, że Umowa o dostarczenie Lead Magnet jest nieodpłatna, Klient nie może żądać obniżenia ceny. Może natomiast odstąpić od Umowy jeżeli:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM zgodnie z ust. 14 zdanie 2 powyżej,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Lead Magnet do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową LM wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta,
  3. brak zgodności Lead Magnet z Umową LM występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową LM,
  4. brak zgodności Lead Magnet z Umową LM jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 17. Reklamację dotyczącą niezgodności Lead magnet z Umową LM można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy.
 18. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na podany przez niego adres e-mail.
 19. Dla Lead Magnet w postaci Newslettera, Sprzedawca zastrzega, że w ważnych przypadkach takich jak zmiana strategii Newslettera, ulepszenie go, dostosowanie go do aktualnego kierunku rozwoju działalności Sprzedawcy, podjęcie działań prowadzących do wzrostu liczby użytkowników, może dokonać zmiany w Newsletterze. Sprzedawca w takim wypadku informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o terminie i zakresie zmian, na adres email wskazany podczas zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet. Jeśli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do Newslettera, może on w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w link “anuluj subskrypcję” zawartym w treści maila.
 20. Dla Lead Magnet, które pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników takiego Lead Magnet, w przypadku odstąpienia od Umowy LM w związku z niezgodnością Lead Magnet z umową, Sprzedawca nie będzie wykorzystywać danych innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku treścią cyfrową stanowiącą ten Lead Magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet;
  3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi osobami, które nadal mogą z nich korzystać.
 21. Sprzedawca udostępnia Klientowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w pkt a-c powyżej.
 22. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Lead Magnet w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. W tym celu wystarczy złożyć oświadczenie Sprzedawcy (w jakiejkolwiek formie na dane kontaktowe Sprzedawcy) lub kliknąć w link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego maila wysłanego w ramach Newslettera. Sprzedawca wypowiada Umowę o dostarczenie Lead Magnet bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Klient nie wykazuje żadnej aktywności związanej z Newsletterem, przez które rozumie się nieotwieranie maili wysyłanych przez Sprzedawcę przez czas dłuższy niż 6 miesięcy. W tym celu Sprzedawca przed złożeniem takiego wypowiedzenia wysyła Klientowi zapytanie o chęć kontynuowania Umowy o dostarczanie Lead Magnet. Brak odpowiedzi na takiego maila lub brak otwarcie takiego maila w terminie 3 dni od jego wysłania skutkuje wypowiedzeniem Umowy LM przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym.

15. Postanowienia końcowe.

 1. W Sklepie umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega, że w ważnych przypadkach takich jak dostosowanie Treści cyfrowych do nowego środowiska technicznego, podjęcie działań prowadzących do wzrostu liczby użytkowników, ulepszenie Treści cyfrowej, dostosowanie jej do aktualnego kierunku rozwoju działalności Sprzedawcy lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych,  może dokonać zmiany w Treści cyfrowej. Sprzedawca w takim wypadku informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o terminie i zakresie zmian, na adres email wskazany podczas składania zamówienia. Jeśli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do Treści cyfrowej może on wypowiedzieć Umowę w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany (lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana), chyba że Sprzedawca zapewnił uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej zgodnej z Umową, w stanie niezmienionym.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r.

Poprzednie wersje regulaminu:

Regulamin obowiązujący od 14.02.2022. (LINK DO POPRZEDNIEGO REGULAMINU)

Regulamin obowiązujący od 24 styczeń 2023 DO 31 SIERPNIA 2023  (LINK DO POPRZEDNIEGO REGULAMINU)