REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG do dnia 31.08.2023 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG do dnia 31.08.2023 r.

1. Definicje

1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca/Usługodawca – _Warda Team – Paweł Warda_z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 4/106 w Warszawie, NIP 9590559203, adres poczty elektronicznej: info@wardateam.com, telefon 603875607

2. Punkt sprzedaży – miejsce sprzedaży online, w tym w szczególności sklep online pod adresem www.wardateam.com oraz platformy social media lub inne kanały komunikacji wykorzystujące środki porozumiewania się na odległość, za pomocą których Sprzedawca prezentuje Usługi, umożliwia składanie zamówień oraz zawieranie Umów na odległość.

3. Usługa/i – oferowana przez Sprzedawcę Usługa lub Usługi, szczegółowo opisane w niniejszym Regulaminie, będące przedmiotem Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin.

8. Umowa – umowa o wykonanie Usługi zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Punktu Sprzedaży.

9. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa sposób i zasady zawarcia Umowy. Sprzedawca świadczy następujące Usługi, szczegółowo opisane w dalszych punktach Regulaminu:

a) konsultacje stacjonarne i online,

b) Mentoring, coaching, sparring biznesowy w formie stacjonarnej I online,

c) szkolenia stacjonarne i online,

d) organizacja spotkań networkingowych i eventów biznesowych – online i stacjonarnych.

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Usług za pośrednictwem Punktu Sprzedaży, tj. sklepu internetowego pod adresem www.wardateam.com, sprzedaż za pośrednictwem poczty elektronicznej e-maila: info@wardateam.com, mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn i innych kanałów komunikacji wykorzystujących środki porozumiewania się na odległość w tym także drogą elektroniczną.

3. Miejscem świadczenia Usług jest Polska.

4. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą drogą pisemną, elektronicznie lub telefonicznie (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia składają zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 4. niniejszego Regulaminu. Sprzedawca umożliwia także kontakt przez kanały społecznościowe takie jak profil na Facebooku https://www.facebook.com/malgorzata.warda.mentorbiznesu/  https://www.facebook.com/wardapartners profil na Instagramie https://www.instagram.com/malgorzata.warda.mentoring/, profil na LinkedIn https://www.linkedin.com/in/malgorzatawarda/, /, https://www.linkedin.com/company/warda-and-partners Oraz Whatsapp pod nr telefonu 603875607 Sprzedawca odpowiada na wysłane zapytania od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00 w dni robocze.

5. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie opinie o Usługach ujawnione na stronach Punktu Sprzedaży a także opinie opublikowane przez Sprzedawcę w social mediach pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy korzystali z naszych Usług. Opinie od Klientów pozyskujemy poprzez:

a) Wysyłanie zapytań do Klientów z prośbą o wystawienie opinii na temat zakupionej Usługi,b) Automatyczną prośbę wygenerowaną przez Google Opinie i kierowaną na adres email Klienta podany podczas zakupów.

6. Do korzystania z Punktu Sprzedaży, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią internet

b) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge – zaktualizowane do najnowszych wersji

c) aktywne konto na platformie Facebook lub Instagram
d) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript

7. W razie niespełnienia przez Klienta wymogów technicznych wymienionych w punkcie 2.6. Regulaminu, Sprzedawca zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość komunikacji wykorzystującej środki porozumiewania się na odległość.

3. Usługi elektroniczne.

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną bezpłatne i dobrowolne usługi polegające na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Punkcie Sprzedaży, udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia na Usługi, korzystania z formularza kontaktowego, a także założenia konta i usługi newslettera.

2. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień na Usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Punktu Sprzedaży, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 4. Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

3. Usługa newslettera udostępnia możliwość zapisania się na newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Sklepu. Jest ona świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient, w każdej chwili i bez podania przyczyny, ma możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linku anulującego subskrybcję w treści otrzymywanych maili.

4. Usługa formularza kontaktowego polega na wysłaniu wiadomości do Sprzedawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronach Punktu Sprzedaży. Rezygnacja z powyższej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

5. Usługa konta polega na umożliwieniu założenia konta w Punkcie Sprzedaży, a następnie na jego utrzymywaniu. Świadczona jest ona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Na koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień. Klient loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, usunąć swoje konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail.

6. Usługi wskazane w punkcie 3.1. świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, konieczności modernizacji, czy rozbudowy Sklepu.

7. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Punktu Sprzedaży spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Punktu Sprzedaży z infrastrukturą techniczną Klienta.

8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe podane w punkcie 1.1.1. Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni.

 

4. Składanie zamówień.

1. Zakres i szczegółowe informacje na temat konkretnej Usługi każdorazowo są wskazane w opisie Usługi dostępnej w Punkcie Sprzedaży. Zakres i szczegółowe informacje na temat konkretnej Usługi strony Umowy ustalają poprzez komunikację za pośrednictwem Punktu Sprzedaży. Tak ustalone szczegóły są wiążące dla obydwu Stron.

2. Klient może dokonać zakupu Usługi poprzez złożenie zamówienia w Punkcie Sprzedaży. Klient składa zamówienie po podaniu niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia. Klient dokonuje zakupu Usługi poprzez złożenie zamówienia. Klient składa zamówienie za pośrednictwem Punktu Sprzedaży, przy czym dalsza komunikacja odbywa się w formie mailowej. Klient podczas składania zamówienia będzie zobowiązany do podania danych osobowych niezbędnych do wystawienia faktury właściwej lub wystawienia faktury pro-forma.

3. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca prześle Klientowi e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca prześle Klientowi informację dotyczącą płatności oraz link do Regulaminu. Opłacenie zamówienia będzie traktowane jako dorozumiana akceptacja Regulaminu. Faktura za opłacone zamówienie zostanie przesłana niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania płatności na wskazany przez Klienta adres e-mail.

4. Do zawarcie Umowy dochodzi z momentem przesłania przez Sprzedawcę e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia, o którym mowa w punkcie 4.3. Regulaminu. Do zawarcia Umowy nie dojdzie bez wcześniejszego żądania przez Klienta rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

 

5. Realizacja Usługi – postanowienia ogólne.

1. Realizacja Usługi odbywa się standardowo w terminie 14 dni roboczych od momentu opłacenia Zamówienia, chyba że podczas Składania Zamówienia, w opisie Usługi lub w indywidualnych ustaleniach pomiędzy stronami Sprzedawca określi inny termin. Czas realizacji Usługi może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku, gdy realizacja Usługi nie jest możliwa w wyżej wskazanym terminie lub w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji Usługi. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Klienta, może on odstąpić od Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

2. Usługi są świadczone przez Sprzedawcę lub przez upoważnione przez niego osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

3. Szczegółowy opis, zakres i czas trwania konkretnych Usług jest określony w jej opisie na Stronie Usługodawcy. Warunki techniczne jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Klienta niezbędne do korzystania z konkretnej Usługi, wskazane są każdorazowo w opisie danej Usługi.

4. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, z ważnych powodów. Brak podania lub udokumentowania powodu wypowiedzenia skutkować będzie uznaniem wypowiedzenia za dokonane bez ważnego powodu.

5. W sytuacji wypowiedzenia Umowy przez Klienta bez ważnego powodu Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie tytułem naprawienia szkody wynikłej z wypowiedzenia w wysokości opłaty za Usługę będącej przedmiotem Umowy. Na poczet odszkodowania Sprzedawca zaliczy dotychczas wpłaconą przez Klienta kwotę Usługi. Zasady rozliczeń związane z wypowiedzeniem Umowy z ważnych powodów zostały uregulowane w Regulaminie w kolejnych punktach.
6. Wypowiedzenie Umowy odbywa się poprzez przesłanie Sprzedawcy wiadomości email na adres mailowy info@wardateam.com.

7. Jeśli Klient jest uprawniony do zwrotu zapłaconej ceny Usługi (lub jakiejkolwiek jej części), zwrot pieniędzy wraz z odpowiednim dokumentem księgowym Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia przez niego wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy.

 

6. Szczególne postanowienia dot. Usługi Mentoringu

1. Sprzedawca świadczy Usługę Mentoringu online z zakresu mentoringu lub coachingu menadżerskiego, biznesowego lub sparingu biznesowego, zwane dalej “Kursem Online”.

2. Przystąpienie do Kursu Online nie wymaga żadnego doświadczenia w ww. zakresie. Gdyby takie doświadczenie było wymagane ( np. kurs drugiego stopnia) informacje takie będą podane na stronie Usługi.

3. Spotkania indywidualne w ramach Kursu Online odbywają się w terminach uzgodnionych indywidualnie z Konsumentem lub Przedsiębiorcą, chyba, że w opisie usługi podane są konkretne terminy – dotyczy to Kursów Online realizowanych grupowo.

4. Do uzyskania certyfikatu w przypadku kursów grupowych, potrzebne jest uczestnictwo w zajęciach na Kursie Online na poziomie 80%.

5. W przypadku, w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odstąpi od Umowy w zakresie Kursu Online w terminie krótszym niż na 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, Sprzedawca zwróci wpłaconą przez Klienta cenę Kursu Online z potrąceniem kwoty, o której mowa punktu 6.6. niniejszego Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy w zakresie Kursu Online po jego rozpoczęciu, Sprzedawca zwróci wpłaconą przez Klienta cenę Kursu Online z potrąceniem kwoty, o której mowa w punkcie 6.6. oraz z potrąceniem świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia w stosunku do całości Kursu Online. W przypadku odstąpienia od Umowy w terminie dłuższym niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Kursu Online, nastąpi zwrot pełnej kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Kursie Online.

6. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta na Kurs Online, Sprzedawca rezerwuje dla niego miejsce i tym samym uniemożliwia innym Klientom zapis na to miejsce w Kursie Online. W przypadku odstąpienia od Umowy Klientowi zostanie potrącona opłata rezerwacyjna za miejsce w Kursie Online wraz z kosztami poniesionymi przez Sprzedawcę w związku z administracyjną stroną organizacji i rezerwacji miejsca w Kursu Online w łącznej wysokości 20% wartości Kursu Online.

7. W przypadku wypowiedzenia Umowy (z ważnych powodów) w zakresie Kursu Online stosuje się takie same warunki zwrotu zapłaconej ceny jak przy odstąpieniu od Umowy w zakresie Kursu Online.

7. Szczególne postanowienia dot. Usługi Szkoleń stacjonarnych.

1. Sprzedawca świadczy Usługę szkoleń stacjonarnych dotyczących zarządzania firmą, zespołem i rozwoju osobistego zwanych dalej “Szkoleniem”. Szczegółowy zakres Szkolenia i warunki uczestnictwa podane są każdorazowo w opisie Usługi.

2. Przystąpienie do Szkolenia nie wymaga żadnego doświadczenia, chyba że w opisie usługi podane są warunki uczestnictwa w takim szkoleniu (np. szkolenie drugiego stopnia). Szczegółowy zakres Szkolenia i warunki uczestnictwa podane są w opisie Usługi.

3. W przypadku, w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odstąpi od Umowy w zakresie Szkolenia w terminie krótszym niż na 3 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, Sprzedawca zwróci wpłaconą przez Klienta cenę Szkolenia z potrąceniem kwoty, o której mowa w punkcie 7.4. niniejszego Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy w zakresie Szkolenia po jego rozpoczęciu, Sprzedawca zwróci wpłaconą przez Klienta cenę Szkolenia z potrąceniem kwoty, o której mowa w punkcie 7.4. oraz z potrąceniem świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia w stosunku do całości Szkolenia. W przypadku odstąpienia od Umowy w terminie dłuższym niż na 3 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia, nastąpi zwrot pełnej kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Szkoleniu.

4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta na Szkolenie, Sprzedawca rezerwuje dla niego miejsce i tym samym uniemożliwia innym Klientom zapis na to miejsce w Szkoleniu. W przypadku odstąpienia od Umowy Klientowi zostanie potrącona opłata rezerwacyjna za miejsce w Szkoleniu wraz z kosztami poniesionymi przez Sprzedawcę w związku z administracyjną stroną organizacji Szkolenia (opłacenie sali szkoleniowej, infrastruktury itp.) w łącznej wysokości 40%.

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy w zakresie Szkolenia stosuje się takie same warunki zwrotu zapłaconej ceny jak przy odstąpieniu od Umowy w zakresie Szkolenia.

8. Szczególne postanowienia dot. Usługi Konsultacji.

1. Sprzedawca świadczy Konsultacje online z zakresu prowadzenia biznesu, zarządzania zespołem, rozwoju osobistego zwane dalej “Konsultacje”.

2. Aby skorzystać z Konsultacji należy opłacić Konsultację – o ile wybranie daty nie jest możliwe przy składaniu zamówienia, należy skontaktować się pod wskazany w opisie Usługi adres e-mail celem uzgodnienia terminu z Konsultantem.

3. W przypadku, w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie będzie mógł brać udziału w Konsultacji i wypowie Umowę lub od niej odstąpi, Sprzedawca zwróci wpłaconą przez Klienta cenę Konsultacji z zastrzeżeniem pkt 8.4. niniejszego Regulaminu.

4. Sprzedawca przystępuje do przygotowania się do Konsultacji na 48 h przed wyznaczoną datą Konsultacji. Dlatego w przypadku, w którym Klient, o którym mowa w ustępie powyżej, zrezygnuje z Konsultacji (na jakiejkolwiek podstawie) w terminie krótszym niż 48h (czterdzieści osiem) godzin przed jej rozpoczęciem, Sprzedawca zwraca tylko 30% zapłaconej przez Klienta ceny Konsultacji. Stanowi to zapłatę za świadczenie spełnione do momentu rezygnacji z Konsultacji w związku z częściowo wykonaną usługą, gdzie 70% Usługi stanowi przygotowanie się do konsultacji, a 30% to czas poświęcony na spotkanie online.

5. W przypadku braku uczestnictwa w Konsultacji bez uprzedniego złożenia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w zakresie Konsultacji, uiszczona cena nie podlega zwrotowi.

6. W przypadku wypowiedzenia Umowy w zakresie Konsultacji stosuje się takie same warunki zwrotu zapłaconej ceny jak przy odstąpieniu od Umowy w zakresie Konsultacji.

9. Cena.

1. Cena Usługi określona jest przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy w opisie Usługi lub w ramach ustaleń pomiędzy stronami. Podana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (cena brutto).

2. Zamówienia złożone w Punkcie Sprzedaży mogą być opłacone:

a) z góry – płatne bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24 (przelew elektroniczny, BLIK lub płatność kartą płatniczą: Visa, Mastercard, Maestro)
b) z góry – tradycyjnym przelewem na konto bankowe Sprzedawcy

3. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia (dot. płatności tradycyjnym przelewem bankowym). Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

4. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24. Usługi te świadczy PayPro S.A. z siedzibą przy ul. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

5. Na każde zamówienie wystawiana jest faktura. Dostarczana jest ona drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia Umowy jako przedsiębiorca.

6. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

10. Prawo do odstąpienia od Umowy.

1. Klient, będący Konsumentem a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od momentu jej zawarcia.

2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, o którym mowa w ustępie 1.1 powyżej, w sytuacji kiedy Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości.

3. Jeżeli Usługa nie została jeszcze w pełni wykonana i Klient, będący Konsumentem a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta, wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po uprzednim zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, na zasadach opisanych w Regulaminie dla każdej z Usług (szczególne postanowienia dot. Usług).

4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu Usługi.

5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta realizuje prawo odstąpienia od Umowy poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie w tym między innymi na adres e-mail Sprzedawcy info@wardateam.com. Sprzedawca udostępnia wzór odstąpienia od Umowy na ostatniej stronie niniejszego Regulaminu.

6. Sprzedawca niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić sobie to, co na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

7. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.

11. Reklamacje Usług.

1. Sprzedawca w okresie dwóch lat od wykonania Usługi ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Usługi, na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego w związku z art. 638.

2. Reklamację wadliwej Usługi można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy podane w punkcie 1.1.1. Regulaminu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, datę złożenia Zamówienia lub wykonania Usługi, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.

 

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) a także zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, w tym informacje o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (w szczególności Rzecznicy Konsumentów lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

13. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronie https://www.wardateam.com/polityka-prywatnosci/.

14. Postanowienia końcowe.

1. Umowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 20.02.2023 r.

 

Kopiowanie regulaminu narusza prawa autorskie kancelarii Peace & Law.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
Przykładowe OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

(imię, nazwisko i adres konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy o świadczenie usługi konsultacji.

Data zawarcia umowy (data potwierdzenia daty konsultacji):……………………………………….