Wzór odstąpienia od umowy

Wzór odstąpienia od umowy

Pana / Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Małgorzata Warda & Partners, Chodkiewicza 4/106, 02-593 Warszawa w celu obsługi procesu odstąpienia od Umowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w formularzu, przysługują Panu / Pani:
prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od Umowy.

W związku z obsługą procesu odstąpienia od Umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawcy, biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji celu. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem info@wardateam.com

…………………., dn. ………………….

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

(imię, nazwisko i adres Konsumenta

/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

 

……………………………………………………….

……………………………………………………….

………………………………………………………..

(dane adresowe Sprzedawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od Umowy sprzedaży następujących Treści cyfrowych / Umowy o dostarczenie Lead Magnet:

lp. Nazwa Produktu / Lead Magnet ilość sztuk data zawarcia umowy
       
       
       

 

 

………………………………………

Podpis

(tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

 

POUCZENIE SPRZEDAWCY:

 1. Od Umowy zawartej na odległość odstąpić mogą wyłącznie Klienci będący Konsumentami oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta (dalej zwani: Uprawniony Klient).
 2. W przypadku Produktów cyfrowych, jeśli Uprawniony Klient zażąda dostarczenia treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, straci on w ten sposób prawo do odstąpienia od Umowy. Uprawniony Klient zatem zachowuje prawo odstąpienia od Umowy, jeśli nie pobierze treści cyfrowych przed upływem 14 dni liczonych od momentu opłacenia zamówienia.
 3. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uprawnionego Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwraca mu wszystkie należne płatności.
 4. Zwrot o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.
 5. Dla Lead Magnet, które pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników takiego Lead Magnet, w przypadku odstąpienia od Umowy LM, Sprzedawca nie będzie wykorzystywać danych innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, z wyjątkiem treści, które:
 6. są użyteczne wyłącznie w związku Treścią cyfrową stanowiącą ten Lead magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet,
 7. dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet,
 8. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności,
 9. zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi osobami, które nadal mogą z nich korzystać.
 10. Sprzedawca udostępnia Klientowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ustępie 7 pkt a-c powyżej.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy LM, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim
 12. W przypadku odstąpienia od umowy LM Sprzedawca może uniemożliwić klientowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie klientowi dostępu do Treści cyfrowych, usunięcie z grupy lub zablokowanie konta użytkownika.

 

Poprzednia wersja dokumentu do dnia 31.08.2023 r. – link