Wzór pisma reklamacyjnego

Wzór pisma reklamacyjnego

Pana / Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu obsługi procesu reklamacyjnego przez firmę Małgorzata Warda & Partners.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w formularzu, przysługują Panu / Pani: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawcy, biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji procesu odstąpienia od umowy, nie dłużej niż 1 rok.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem info@wardateam.com

………………………………………… …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

(imię i nazwisko,

adres konsumenta,

e-mail)

……………………………………………………….

……………………………………………………….

………………………………………………………..

(dane adresowe sprzedawcy)

Reklamacja towaru z tytułu rękojmi

za wady rzeczy

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru …………………………………………………………………………………………

Data stwierdzenia wady towaru ………………………………………………………………………………….

Nazwa towaru ……………………………………………………………………………………………………….

Nr paragonu/faktury ………………………………………………………………………………………….

Wartość towaru ………………………… zł

Nr rachunku bankowego Konsumenta……………………………………………………………………………

opis wad i okoliczności ich powstania …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ROSZCZENIE REKLAMUJĄCEGO:

(proszę wybrać jedną pozycję)

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

lub

(___) składam oświadczenia o odstąpieniu od umowy. (wada musi być istotna)

………………………………………

Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

POUCZENIE SPRZEDAWCY:

  1. Roszczenia reklamacyjne z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
  2. Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Konsumenta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

  3. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od tego, w tej sytuacji Konsument może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową korzystając z pozostałych dostępnych roszczeń z tytułu rękojmi.

  4. Sprzedawca realizuje uznane roszczenie z tytułu rękojmi w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

  5. Konsument może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny.

  6. Żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego).

  7. Jeżeli żądanie złożone przez Konsumenta przy reklamacji dotyczy naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny towaru, to Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Data otrzymania reklamacji: ……………………………….

Osoba rozpatrująca reklamację: ……………………………….

Data rozpatrzenia reklamacji: ……………………………….

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

…………………………………………………………………………………………………………………

Poprzednia wersja dokumentu do dnia 31.08.2023 r. – link