Jak tworzyć skuteczne i atrakcyjne programy rozwojowe dla kobiet?

Jak tworzyć skuteczne i atrakcyjne programy rozwojowe dla kobiet?

W listopadzie 2022 Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju podsumowała pierwszą edycję Akademii Rozwoju Kobiet. W panelach eksperckich wzięły udział zarówno kobiety zatrudnione na co dzień w przedsiębiorstwach, pracujące w organizacjach rządowych jak i fundacjach, prowadzące własne firmy jak i osoby z niepełnosprawnością oraz emerytki i rencistki. Panelistki obecne przy stołach eksperckich na tym wydarzeniu to m.in. Dorota Czekaj – prezeska Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, Agata Roczniak założycielka Fundacji Diversum, a także Małgorzata Warda – mentorka biznesowa, wspierająca działania na rzecz rozwoju zawodowego kobiet.

Tematyka paneli dyskusyjnych – ewaluacja programów aktywizujących rozwój zawodowych kobiet. 

Panelistki przy stołach eksperckich omawiały takie zagadnienia jak:

 

 • Jakie są największe wyzwania przy tworzeniu programów skierowanych do kobiet z perspektywy organizacji jak i uczestniczek?.
 • Jakie rozwiązania są najskuteczniejsze w kontekście motywowania i wspierania kobiet w rozwoju zawodowym i społecznym?

Panele eksperckie poruszały m.in. takie kwestie jak:

 

 • co warunkuje powstawanie, działanie i skuteczność programów skierowanych do kobiet?
 • jakie wyzwania towarzyszą każdemu z etapów realizacji programów skierowanych do kobiet
 • co motywuje kobiety i jak należy uwzględnić te „motywatory” w programach skierowanych do kobiet?
 • jak wspierać kobiety, w sposób motywujący je do dalszego rozwoju?

Akademia Rozwoju – na czym polega ten program?

Realizacja Akademii Rozwoju – długofalowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej Polek, wystartowała w 2022 roku pod skrzydłami Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju. Program rozwojowy dla kobiet ma na celu zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych oraz umiejętności cenionych na rynku pracy wśród kobiet. Ponadto jego celem jest  dostarczenie paniom praktycznej, aktualnej wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz ułatwienie dostępu do nauki krytycznego, kreatywnego rozwiązywania problemów. Działania Akademii obejmują zarówno część edukacyjną, jak i elementy społecznościowe i motywacyjne. Fundacja postanowiła zrealizować Program jako odpowiedź na szereg wyzwań, z jakimi zmagają się kobiety pochodzące z mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich, pozostające dłuższy czas bierne społecznie i zawodowo, oceniające swoją sytuację jako niekorzystną.

 

Skierowana do kobiet Akademia Rozwoju ma być odpowiedzią na zmniejszenie niedoborów pracowników w polskich przedsiębiorstwach, w szczególności tych wykwalifikowanych, które aktualnie utrzymują się na historycznie wysokich poziomach. Jak wynika z badania przeprowadzonego w kwietniu 2022 roku przez ManpowerGroup („Niedobór talentów 2022”), w 2022 roku aż 70 proc. firm w Polsce zgłaszało problemy w obsadzaniu stanowisk pracy nowymi pracownikami. Największe trudności mają przedsiębiorstwa z branży gastronomii i hotelarstwa, bankowości i finansów, produkcji czy budownictwa.

Aktualne wyzwania w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet omawiane przez panelistki
Wzrost liczby kobiet pracujących w stosunku do liczby kobiet biernych zawodowo powinien stanowić podstawowy miernik pozytywnych zmian zachodzących w kraju i wskaźnik kondycji rynku pracy. By było to możliwe, aktualne są następujące wyzwania:
 • przeciwdziałanie dezaktywizacji kobiet z powodu obowiązków rodzinnych,
 • ograniczanie luki płacowej, przede wszystkim tej wynikającej z macierzyństwa (motherhood pay gap), którą warunkują czynniki biologiczne. Choć posiadanie potomstwa będzie zawsze czasowo wyłączało kobiety z rynku pracy, należy ograniczyć jego wpływ na możliwości realizacji kariery zawodowej i wynagrodzenia.
 • eliminowanie nieuzasadnionej segregacji płciowej w zawodach i branżach,
 • zwieększanie szans kobiet na godne świadczenia emerytalne,
 • zwiększanie udziału kobiet na najwyższych stanowiskach zarządczych.
Rekomendowane działania, które powinny być podejmowane zarówno przez rząd, pracodawców oraz różnego typu organizacje będące rzecznikami praw kobiet, to m.in.:
 • zwiększenie dostępności usług opiekuńczych odpowiedniej jakości – żłobków i przedszkoli, ale również oferty zajęć pozaszkolnych (świetlic) dla starszych dzieci oraz usług opieki nad osobami starszymi i chorymi;
 • przegląd systemu podatkowo-transferowego po kątem bodźców do aktywności zawodowej,
 • legalizacja zatrudnienia pomocy domowych i opiekunek;
 • zwiększanie dostępności pracy w elastycznym wymiarze lub zdalnym trybie;
 • promowanie polityki równej płacy za równą pracę;
 • promowanie obejmowania przez kobiety stanowisk zarządczych;
 • promowanie miejsc pracy przyjaznych pracownikom-rodzicom;
 • realizowanie inicjatyw mających na celu ułatwianie kobietom wejście na rynek pracy poprzez wzmacnianie ich motywacji do zmiany swojej sytuacji na rynku pracy, przygotowywanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 • eliminowanie nieuzasadnionej segregacji płciowej w zawodach i branżach,
 • zwiększanie szans kobiet na godne świadczenia emerytalne,
 • zwiększanie udziału kobiet na najwyższych stanowiskach.
Zdjęcia i źródło informacji: Fundacja PFR.

SPRAWDŹ TAKŻE:

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach - napisz do nas: