Rola mentora lub coacha biznesowego w rozwoju osobistym i zawodowym liderów 
Baza Wiedzy / Mentoring i coaching

ROLA MENTORA LUB COACHA BIZNESOWEGO W ROZWOJU OSOBISTYM I ZAWODOWYM LIDERÓW

W dobie dynamicznie zmieniającego się rynku rozwijanie przedsiębiorstw przy wsparciu zewnętrznych konsultantów , coachów lub mentorów biznesowych bardzo często postrzegane jest jako jeden z czynników determinujących sukces. Dobry mentor biznesowy lub executive coach może wesprzeć lidera zarówno w zakresie efektywności zarządczej, na przykład w zakresie skutecznego zarządzania zespołem, zwiększenia efektywności osobistej, zadbania o dobrostan, ale także w obszarze rozwijania strategii biznesowych dopasowanych do wyzwań współczesnego rynku. Reasumując dzięki wsparciu coacha lub mentora lider kierujący firmą lub działem może zwiększyć swoje umiejętności przywódcze, takie jak komunikacja, zarządzanie emocjami czy podejmowanie decyzji, które z kolei są fundamentem, na którym buduje się trwałe i efektywne zarządzanie. Nie mniej istotny jest także wizerunek, który odgrywa w biznesie znaczącą rolę w budowaniu zaufania i reputacji lidera w organizacji. W tym obszarze także wsparcie osobuyz zewnątrz może być dla lidera dużą wartością.

W czym mogą pomóc mentoring i executive coaching liderowi?

Zarówno executive coaching jak i mentoring to procesy wspierania menadżerów w osiąganiu ich zawodowych i osobistych celów – między innymi poprzez rozwój istotnych umiejętności przywódczych i zdolności decyzyjnych. Coaching bazuje na zasobach własnych Coachee, czyli osoby, która uczestniczy w procesie coachingowym. Poprzez odpowiednio zadawane pytania executive coach wspiera ją w generowaniu własnych rozwiązań. Mentoring to tzw. „coaching plus” – mentor dodatkowo może się podzielić swoim własnym doświadczeniem z liderem, którego wspiera. Zarówno executive coach jak i mentor biznesowy mogą wesprzeć lidera w wypracowaniu autentycznego wizerunku, zgodnego z jego wartościami, lepszym zrozumieniu własnych mocnych stron i talentów, na których warto budować wizerunek jak i styl zarządzania oraz odkryciu obszarów do rozwoju. Kluczowymi korzyściami z procesu mentoringowego jak i coachingowego mogą być przykładowo: zwiększona samoświadomość, lepsze zarządzanie emocjami, umiejętność budowania skutecznych relacji interpersonalnych czy strategii biznesowych.

Budowanie i rozwijanie coachingowego stylu zarządzania 

Ważne cechy efektywnego lidera to nie tylko autentyczny i spójny wizerunek biznesowy, ale przede wszystkim zdolności komunikacyjne, umiejętność inspirowania innych, elastyczność w podejmowaniu decyzji, a także umiejętność delegowania odpowiedzialności w zespole. Nie mniej istotne są kompetencje w rozwiązywaniu konfliktów i motywowania zespołu do osiągania celów. Poprzez pracę indywidualną z coachem lub mentorem, a także szkolenia z coachingowego stylu zarządzania lider oraz wykorzystania mentoringu w zarządzaniu może zwiększyć swoje kompetencje w tym zakresie i przejść ze stylu dyrektywnego lub mikromanagementu na styl oparty na rozwijaniu proaktywności zespołu i zaufania, w którym to pracownicy mogą przejmować coraz większą inicjatywę w realizacji zadań.

Czym jest coachingowy styl zarządzania?

Manager lub przywódca stosujący coachingowy styl zarządzania pracuje z zespołem w taki sposób, żeby stopniowo jego ludzie przejmowali coraz większą inicjatywę i odpowiedzialność. Zaprasza do współtworzenia rozwiązań w proaktywny sposób, skupia się na rozwoju i na możliwościach członków swojego zespołu. 


Pokazuje pracownikom szanse i możliwości wyboru tak, by pracowali nad własnym rozwojem, aby osiągać zarówno swoje własne indywidualne ,cele jak też cele zespołowe i organizacyjne.


Lider stosujący coachingowy styl zarządzania stawiając  ludziom wyzwania wspiera kreatywne myślenie i proaktywność. Jednocześnie mniej mówi, a więcej słucha, zadaje pytania, wspiera i zostawia przestrzeń do proponowania rozwiązań i brania przez współpracowników odpowiedzialności za ich wdrożenie.

Rozwój wszystkich tych aspektów jest możliwy poprzez szereg działań, w tym szkolenia skupiające się na konkretnych kompetencjach liderskich oraz warsztaty praktyczne. Doradztwo, jakie oferuje coach, jest nieocenionym narzędziem w przekazywaniu wiedzy i doświadczenia, które pomaga przyswajać i doskonalić konkretne zdolności liderskie. 

Wizerunek i widoczność w organizacji - elementy strategii lidera 

Począwszy od sposobu komunikacji, poprzez ubiór, aż po zachowania w mediach społecznościowych – wszystko to składa się na percepcję lidera zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Prowadząc procesy mentoringowe i coaching często obserwujemy, iż liderzy mają wątpliwości jak być autentycznym i skutecznym liderem jednocześnie oraz jak budować swój wizerunek na rynku. Dobry coach lub mentor może wesprzeć lidera w wypracowaniu własnego, autentycznego stylu przywództwa, zgodnego z własnymi wartościami lidera i przełożenia tych elementów na codzienną pracę zawodową. W tym zakresie mogą też być pomocne profesjonalne analizy behawioralne, takie jak Extended DISC,  które pozwalają określić, jakie są indywidualne predyspozycje, talenty i wartości danej osoby. Z naszych doświadczeń wynika, iż zwiększają one skuteczność procesów mentoringowych i coachingowych, wspierając szybsze wypracowanie indywidualnych strategii w tym zakresie.

Rozwiń coachingowy styl zarządzania w swojej firmie

Rozwój umiejętności liderskich poprzez współpracę z mentorem lub coachem biznesowym, bądź uczestnictwo kluczowych liderów w warsztatach z coachingowego stylu zarządzania i wykorzystania narzędzi mentoringowych w zarządzaniu,  stanowią istotne elementy na drodze do sukcesu w świecie biznesu. Odpowiednio rozwinięte umiejętności przywódcze, takie jak efektywna komunikacja, delegowanie, rozwijanie potencjału i bezpieczeństwa psychologicznego oraz motywacji  są bowiem fundamentem efektywnego zarządzania – niezależnie od tego, czy zarządzamy dużą organizacją czy małą firmą.